W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

SGB Dłużny
Fundusz obligacji
Dane na dzień
SGB Dłużny
W skrócie

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat subfunduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery  wartościowe. Udział pozostałych kategorii lokat w aktywach subfunduszu musi być niższy niż 30% wartości aktywów. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Dla kogo?

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:
• chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych,
• są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,
• potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
• mają co najmniej 2 – letni horyzont inwestycyjny,
• akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:
• dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
• nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji,
• mają horyzont inwestycyjny krótszy niż 1 rok.

Jakie ryzyko?
2
Niskie
W co inwestuje?
Bony i obligacje rządowe (81.20 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (18.81 %)
Instrumenty pochodne (-0.01 %)
Jaki horyzont?
2 lata
Jakie ryzyko?
2
Niskie
Jaki horyzont?
2 lata
Struktura walutowa
PLN
85.85%
EUR
11.38%
USD
2.77%
TOP 10
WZ0126
11.84%
WZ0528
10.93%
WZ1122
9.73%
PS0123
9.05%
PS0422
8.29%
DS0727
5.81%
PS0421
5.35%
IZ0823
2.72%
PKO Finance AB
2.06%
Chorwacja
1.29%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018r.
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 marca 2016
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
1 000 PLN
Maks. opłata manipulacyjna:
2%
Pobierana opłata za zarządzanie:
0,9%
Zarządzający:
Krzysztof Izdebski
Benchmark:
Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
SGB Dłużny -0,18% 1,26% 2,27% 8,12% - - -
Stopa odniesienia (%) -0,28% 0,73% 3,03% 7,81% - - -
Różnica 0,10% 0,53% -0,76% 0,31% - - -

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-02-28)