W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

SGB Dłużny
Fundusz obligacji
Dane na dzień
SGB Dłużny
W skrócie

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat subfunduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery  wartościowe. Udział pozostałych kategorii lokat w aktywach subfunduszu musi być niższy niż 30% wartości aktywów. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Dla kogo?

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:
• chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych,
• są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,
• potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
• mają co najmniej 2 – letni horyzont inwestycyjny,
• akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:
• dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
• nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji,
• mają horyzont inwestycyjny krótszy niż 1 rok.

Jakie ryzyko?
2
Niskie
W co inwestuje?
Bony i obligacje rządowe (77.58 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (22.43 %)
Instrumenty pochodne (-0.01 %)
Jaki horyzont?
2 lata
Jakie ryzyko?
2
Niskie
Jaki horyzont?
2 lata
Struktura walutowa
PLN
83.06%
EUR
13.58%
USD
3.36%
Alokacja geograficzna
POLSKA
92.26%
INNE
7.74%
TOP 10
WZ0524
12.59%
WZ0126
7.90%
PS0424
7.50%
PS0421
4.98%
DS0727
4.32%
PS0422
3.38%
IZ0823
3.22%
DS1023
2.71%
DS0725
2.64%
PS0420
2.47%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.04.2019r.
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 marca 2016
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
1 000 PLN
Maks. opłata manipulacyjna:
2%
Pobierana opłata za zarządzanie:
0,9%
Zarządzający:
Krzysztof Izdebski
Benchmark:
Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Wartość aktywów netto:
42.70 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
1 101.79 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
SGB Dłużny 0,14% 0,56% 2,19% 7,10% 10,09% - -
Stopa odniesienia (%) -0,03% -0,06% 2,35% 6,98% 7,94% - -
Różnica 0,17% 0,62% -0,16% 0,12% 2,15% - -

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-04-30)