W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

SGB Dłużny
Fundusz obligacji
Dane na dzień
SGB Dłużny
W skrócie

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat subfunduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery  wartościowe. Udział pozostałych kategorii lokat w aktywach subfunduszu musi być niższy niż 30% wartości aktywów. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Dla kogo?

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:
• chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych,
• są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,
• potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
• mają co najmniej 2 – letni horyzont inwestycyjny,
• akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:
• dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
• nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji,
• mają horyzont inwestycyjny krótszy niż 1 rok.

Jakie ryzyko?
2
Niskie
W co inwestuje?
Bony i obligacje rządowe (79.86 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (19.95 %)
Instrumenty pochodne (0.19 %)
Jaki horyzont?
2 lata
Jakie ryzyko?
2
Niskie
Jaki horyzont?
2 lata
Struktura walutowa
PLN
83.41%
EUR
12.59%
USD
4.00%
Alokacja geograficzna
POLSKA
89.18%
INNE
10.82%
TOP 10
WZ0528
18.79%
WZ0524
17.75%
IZ0823
5.41%
PS0424
5.39%
DS1029
4.22%
DS0726
3.63%
WS0428
3.62%
CRO0629
2.98%
PKO0922
2.79%
DS1023
1.94%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 28.06.2019r.
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 marca 2016
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
1 000 PLN
Maks. opłata manipulacyjna:
2%
Pobierana opłata za zarządzanie:
0,9%
Zarządzający:
Krzysztof Izdebski
Benchmark:
Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Wartość aktywów netto:
46.16 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
1 121.38 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
SGB Dłużny 1,07% 1,92% 4,36% 7,91% 10,75% - -
Stopa odniesienia (%) 0,42% 0,96% 3,25% 6,90% 8,66% - -
Różnica 0,65% 0,96% 1,11% 1,01% 2,09% - -

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-06-28)