W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

UniAkcje Dywidendowy
Subfundusz akcji
Dane na dzień
Rating Analiz Online
UniAkcje Dywidendowy
W skrócie

Subfundusz inwestuje środki w akcje emitentów z krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz krajów Europy Zachodniej, a także w warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, przy czym udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie będzie niższy niż 60%. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Dla kogo?

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą czerpać zyski z dywidend wypłacanych regularnie przez spółki działające w krajach Europy Centralnej i Wschodniej oraz krajach Europy Zachodniej,
- zamierzają korzystać ze wzrostów na rynku akcji,
- planują zdywersyfikować posiadany przez siebie portfel funduszy o subfundusz akcji dywidendowych,

- są świadomi ryzyka związanego z inwestycją w akcje.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących wahań inwestycji w krótkim terminie,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Jakie ryzyko?
5
Wysokie
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (100.00 %)
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Jakie ryzyko?
5
Wysokie
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Alokacja sektorowa portfela
Dobra konsumpcyjne
26.46%
Finansowy
27.85%
Ochrona zdrowia
2.06%
Paliwowy
6.14%
Przemysłowy
8.78%
Surowcowy
3.35%
Technologiczny
23.32%
Telekomunikacja
0.00%
Usługi
2.04%
Użyteczności publicznej
0.00%
Struktura walutowa
EUR
49.52%
PLN
43.66%
CHF
5.12%
CZK
0.98%
HUF
0.72%
Alokacja geograficzna
POLSKA
43.66%
FRANCJA
23.36%
NIEMCY
18.06%
HOLANDIA
7.19%
SZWAJCARIA
5.12%
INNE
2.61%
TOP 10
ASML Holding NV
4.74%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
4.71%
CD Projekt SA
4.68%
SAP SE
4.36%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
4.13%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt
4.02%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
3.74%
ALLIANZ SE-REG
3.68%
Kering SA
3.45%
Capgemini SA
2.93%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 28.06.2019r.
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
31 maja 2013 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna :
max. 5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
3,5%
Benchmark:
brak
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia, konwersje):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Adam Woźny
Wartość aktywów netto:
25.29 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
131.79 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
UniAkcje Dywidendowy -0,55% -0,89% -1,63% -2,16% 14,12% 14,81% -

Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-07-31)