W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

UniAkcje Selektywny Globalny
Specjalistyczny fundusz akcyjny typu master-feeder
Dane na dzień
UniAkcje Selektywny Globalny
W skrócie

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych UniInstitutional Global High Dividend Equities oraz UniFavorit: Aktien zarządzanych przez Union Investment Privatfonds GmbH. Subfundusz nie odzwierciedla jednak wprost wyników inwestycyjnych wskazanych funduszy. Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Dla kogo?

Fundusz jest przeznaczony dla Klientów indywidualnych, którzy:
- chcą uczestniczyć w zyskach płynących z inwestycji głównie w tytuły uczestnictwa UniInstitutional Global High Dividend Equities, inwestującego w akcje spółek dywidendowych oraz tytuły uczestnictwa UniFavorit: Aktien inwestującego w spółki na całym świecie,
- poszukujących produktu akcyjnego o bardziej defensywnym charakterze,
- interesują się inwestycjami na rynkach zagranicznych
- mają długi horyzont inwestycyjny (ponad 5 lat).

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:
- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących bardzo wysokiego ryzyka inwestycji.

Jakie ryzyko?
5
Wysokie
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (98.70 %)
Instrumenty pochodne (1.30 %)
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Jakie ryzyko?
5
Wysokie
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Struktura walutowa
EUR
100.00%
Alokacja geograficzna
NIEMCY
100.00%
TOP 10
UniFavorit: Aktien (NET)
46.11%
UniInst. Global High Dividend Equities
43.08%
UniEuroAktien
4.60%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 28.06.2019r.
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 października 2015
Minimalna pierwsza wpłata:
1 000 PLN
Waluta subfunduszu:
PLN (waluta funduszu docelowego: EUR)
Opłata manipulacyjna:
max 5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
2,95%
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 9:00 D+2, po 9:00 D+3
Zarządzający:
Marek Straszak
Benchmark:
Brak
Wartość aktywów netto:
12.96 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
118.58 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
UniAkcje Selektywny Globalny 3,75% 2,22% 5,83% 14,45% 17,08% - -

Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-07-31)