W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

UniKorona Dochodowy
Subfundusz dłużny krótkoterminowy w PLN (d. UniKorona Pieniężny)
Dane na dzień
Rating Analiz Online
UniKorona Dochodowy
W skrócie

UniKorona Dochodowy należy do najbardziej dojrzałych i największych na rynku funduszy inwestycyjnych. To klasyczne, a zarazem nowoczesne rozwiązanie przeznaczone jest dla inwestorów zainteresowanych ochroną realnej wartości aktywów w sposób możliwie najbardziej bezpieczny, a jednocześnie zyskowny. W porównaniu do podobnych pod tym względem lokat subfundusz UniKorona Dochodowy gwarantuje większe oprocentowanie i pozwala na szybką wypłatę środków.

Dla kogo?

 Subfundusz skierowany jest do inwestorów:

- zainteresowanych zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
- chcących lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
- akceptujących niskie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących nawet niskiego ryzyka inwestycji.

Jakie ryzyko?
2
Niskie
W co inwestuje?
Bony i obligacje rządowe (57.27 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (41.35 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (1.45 %)
Instrumenty pochodne (-0.07 %)
Jaki horyzont?
min. 6 m-cy
Jakie ryzyko?
2
Niskie
Jaki horyzont?
min. 6 m-cy
Struktura walutowa
PLN
83.37%
EUR
12.37%
USD
4.04%
CHF
0.22%
Alokacja geograficzna
POLSKA
87.99%
INNE
12.01%
TOP 10
WZ0126
9.74%
WZ1122
7.67%
WZ0524
7.28%
IZ0823
3.85%
DS1023
2.61%
PS0422
2.28%
WZ0124
1.90%
WS0922
1.42%
PS0424
1.24%
PZU0719
1.14%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.04.2019r.
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 marca 1997 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
brak
Pobierana opłata za zarządzanie:
0,9%
Benchmark:
Stawka WIBID dla depozytów 3 miesięcznych
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 12:00 D, po 12:00 D+1
Opłata zmienna za zarządzanie:
5% wyniku netto ponad stopę referencyjną, stanowiącą WIBID 3-miesięczny
Zarządzający:
Andrzej Czarnecki
Wartość aktywów netto:
5 346.50 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
222.78 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
UniKorona Dochodowy 0,55% 0,60% 1,65% 5,63% 8,74% 14,40% 50,77%
Stopa odniesienia (%) 0,13% 0,37% 1,52% 3,09% 4,88% 9,97% 37,09%
Różnica 0,42% 0,23% 0,13% 2,54% 3,86% 4,43% 13,68%

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-04-30)