W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

UniKorona Dochodowy
Subfundusz dłużny krótkoterminowy w PLN (d. UniKorona Pieniężny)
Dane na dzień
Rating Analiz Online
UniKorona Dochodowy
W skrócie

UniKorona Dochodowy należy do najbardziej dojrzałych i największych na rynku funduszy inwestycyjnych. To klasyczne, a zarazem nowoczesne rozwiązanie przeznaczone jest dla inwestorów zainteresowanych ochroną realnej wartości aktywów w sposób możliwie najbardziej bezpieczny, a jednocześnie zyskowny. W porównaniu do podobnych pod tym względem lokat subfundusz UniKorona Dochodowy gwarantuje większe oprocentowanie i pozwala na szybką wypłatę środków.

Dla kogo?

 Subfundusz skierowany jest do inwestorów:

- zainteresowanych zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
- chcących lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
- akceptujących niskie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących nawet niskiego ryzyka inwestycji.

Jakie ryzyko?
2
Niskie
W co inwestuje?
Bony i obligacje rządowe (50.65 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (47.62 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (1.54 %)
Instrumenty pochodne (0.19 %)
Jaki horyzont?
min. 6 m-cy
Jakie ryzyko?
2
Niskie
Jaki horyzont?
min. 6 m-cy
Struktura walutowa
PLN
82.09%
EUR
13.41%
USD
4.25%
CHF
0.25%
Alokacja geograficzna
POLSKA
87.02%
INNE
12.98%
TOP 10
WZ0126
11.80%
WZ0524
8.76%
IZ0823
4.82%
WZ1122
4.06%
DS1023
3.23%
WZ0124
2.33%
WS0922
1.75%
MBK0922
1.38%
PZU0719
1.38%
PHP0424
1.37%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 28.06.2019r.
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 marca 1997 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
brak
Pobierana opłata za zarządzanie:
0,9%
Benchmark:
Stawka WIBID dla depozytów 3 miesięcznych
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 12:00 D, po 12:00 D+1
Opłata zmienna za zarządzanie:
5% wyniku netto ponad stopę referencyjną, stanowiącą WIBID 3-miesięczny
Zarządzający:
Andrzej Czarnecki
Wartość aktywów netto:
5 499.18 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
225.00 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
UniKorona Dochodowy 0,68% 1,68% 3,35% 6,24% 9,85% 14,75% 48,42%
Stopa odniesienia (%) 0,14% 0,38% 1,53% 3,07% 4,81% 9,61% 35,71%
Różnica 0,54% 1,30% 1,82% 3,17% 5,04% 5,14% 12,71%

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-07-31)