W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

UniKorona Obligacje
Subfundusz obligacji
Dane na dzień
Rating Analiz Online
UniKorona Obligacje
W skrócie

UniKorona Obligacje jest subfunduszem dłużnym lokującym środki w polskie obligacje o różnym terminie wykupu, stało- i zmiennokuponowe, emitowane przez Skarb Państwa. Odpowiedni dobór obligacji do portfela zapewnia stabilność inwestycji i niski poziom ryzyka.

Dla kogo?

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

- chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych,
- chcą osiągać korzyści z konwergencji stóp procentowych związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
- są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,
- potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
- akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących nawet niskiego ryzyka inwestycji,
- mających horyzont inwestycji krótszy niż 1 rok.

Jakie ryzyko?
2
Niskie
W co inwestuje?
Bony i obligacje rządowe (83.48 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (13.49 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (3.10 %)
Instrumenty pochodne (-0.07 %)
Jaki horyzont?
min. 2 lata
Jakie ryzyko?
2
Niskie
Jaki horyzont?
min. 2 lata
Struktura walutowa
PLN
87.50%
EUR
6.69%
USD
4.95%
CHF
0.51%
TRY
0.35%
Alokacja geograficzna
POLSKA
88.35%
INNE
11.65%
TOP 10
WZ0528
12.65%
WZ0126
11.77%
PS0123
6.97%
PS0424
5.97%
DS0726
4.23%
DS0727
3.22%
PZU0727
2.56%
WZ0124
2.50%
WZ0524
2.44%
IDS1022
2.25%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.04.2019r.
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 listopada 1999 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
max. 1%
Pobierana opłata za zarządzanie:
1,5%
Benchmark:
Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Krzysztof Izdebski
Wartość aktywów netto:
460.91 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
353.51 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
UniKorona Obligacje 0,12% -0,51% 0,60% 4,53% 5,10% 11,39% 61,58%
Stopa odniesienia (%) -0,02% -0,05% 2,36% 6,98% 7,94% 16,79% 55,84%
Różnica 0,14% -0,46% -1,76% -2,45% -2,84% -5,40% 5,74%

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-04-30)