W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

UniKorona Obligacje
Subfundusz obligacji
Dane na dzień
Rating Analiz Online
UniKorona Obligacje
W skrócie

UniKorona Obligacje jest subfunduszem dłużnym lokującym środki w polskie obligacje o różnym terminie wykupu, stało- i zmiennokuponowe, emitowane przez Skarb Państwa. Odpowiedni dobór obligacji do portfela zapewnia stabilność inwestycji i niski poziom ryzyka.

Dla kogo?

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

- chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych,
- chcą osiągać korzyści z konwergencji stóp procentowych związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
- są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,
- potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
- akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących nawet niskiego ryzyka inwestycji,
- mających horyzont inwestycji krótszy niż 1 rok.

Jakie ryzyko?
2
Niskie
W co inwestuje?
Bony i obligacje rządowe (80.93 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (16.25 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (2.68 %)
Instrumenty pochodne (0.14 %)
Jaki horyzont?
min. 2 lata
Jakie ryzyko?
2
Niskie
Jaki horyzont?
min. 2 lata
Struktura walutowa
PLN
86.96%
EUR
6.68%
USD
4.95%
CHF
0.55%
TRY
0.43%
INNE
0.43%
Alokacja geograficzna
POLSKA
88.17%
INNE
11.83%
TOP 10
WZ0126
16.56%
WZ0528
16.16%
PS0123
7.74%
PS0424
6.83%
DS0726
3.82%
PZU0727
3.28%
WZ0124
3.20%
WZ0524
2.67%
IDS1022
2.38%
DS1023
2.21%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 28.06.2019r.
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 listopada 1999 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
max. 1%
Pobierana opłata za zarządzanie:
1,5%
Benchmark:
Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Krzysztof Izdebski
Wartość aktywów netto:
527.80 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
360.87 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
UniKorona Obligacje 1,41% 2,21% 3,95% 6,08% 7,14% 11,22% 61,64%
Stopa odniesienia (%) 0,41% 0,96% 3,25% 6,90% 8,66% 16,07% 55,47%
Różnica 1,00% 1,25% 0,70% -0,82% -1,52% -4,85% 6,17%

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-06-28)