W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

UniKorona Zrównoważony
Subfundusz akcji i obligacji
Dane na dzień
Rating Analiz Online
UniKorona Zrównoważony
W skrócie

UniKorona Zrównoważony to propozycja dla wszystkich, którzy chcą czerpać zyski z potencjału akcji największych polskich spółek, a równocześnie dążą do ograniczania zmienności dzięki inwestycji w bezpieczniejsze instrumenty. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata.

Dla kogo?

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą mieć udział w zyskach płynących z polskich akcji i obligacji,
- chcą korzystać ze wzrostu cen aktywów wynikającego z konwergencji stóp procentowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
- są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w akcje i obligacje,
- potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących umiarkowanego ryzyka inwestycji,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Jakie ryzyko?
4
Umiarkowane
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (41.72 %)
Bony i obligacje rządowe (49.33 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (6.25 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (2.74 %)
Instrumenty pochodne (-0.04 %)
Jaki horyzont?
min. 3 lata
Jakie ryzyko?
4
Umiarkowane
Jaki horyzont?
min. 3 lata
Alokacja sektorowa portfela
Dobra konsumpcyjne
13.22%
Finansowy
33.33%
Ochrona zdrowia
0.00%
Paliwowy
9.70%
Przemysłowy
5.87%
Surowcowy
5.77%
Technologiczny
13.74%
Telekomunikacja
0.67%
Usługi
16.16%
Użyteczności publicznej
1.54%
Struktura walutowa
PLN
84.41%
EUR
8.73%
USD
4.28%
CZK
1.93%
HUF
0.65%
Alokacja geograficzna
POLSKA
86.44%
INNE
13.56%
TOP 10
WZ0524
8.27%
WZ0126
5.00%
PS0424
4.65%
PS0422
4.07%
WS0428
3.28%
CD Projekt SA
3.08%
PS0420
3.00%
IZ0823
2.79%
PS0421
2.36%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
2.33%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.04.2019r.
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 września 1995 r.
Min. pierwsza wpłata:
100 zł
Opłata manipulacyjna:
5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
3,2%
Benchmark:
50% WIG, 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
Zarządzający:
Robert Burdach, Adam Szymko
Wartość aktywów netto:
279.99 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
335.40 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
UniKorona Zrównoważony 0,94% 2,65% 0,39% -0,18% 13,20% 10,30% 67,89%
Stopa odniesienia (%) 0,48% 0,01% 1,64% 2,45% 17,80% 17,46% 87,77%
Różnica 0,46% 2,64% -1,25% -2,63% -4,60% -7,16% -19,88%

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-04-30)