W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

UniKorona Zrównoważony
Subfundusz akcji i obligacji
Dane na dzień
Rating Analiz Online
UniKorona Zrównoważony
W skrócie

UniKorona Zrównoważony to propozycja dla wszystkich, którzy chcą czerpać zyski z potencjału akcji największych polskich spółek, a równocześnie dążą do ograniczania zmienności dzięki inwestycji w bezpieczniejsze instrumenty. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata.

Dla kogo?

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą mieć udział w zyskach płynących z polskich akcji i obligacji,
- chcą korzystać ze wzrostu cen aktywów wynikającego z konwergencji stóp procentowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
- są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w akcje i obligacje,
- potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących umiarkowanego ryzyka inwestycji,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Jakie ryzyko?
4
Umiarkowane
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (41.11 %)
Bony i obligacje rządowe (49.67 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (6.40 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (2.69 %)
Instrumenty pochodne (0.13 %)
Jaki horyzont?
min. 3 lata
Jakie ryzyko?
4
Umiarkowane
Jaki horyzont?
min. 3 lata
Alokacja sektorowa portfela
Dobra konsumpcyjne
11.65%
Finansowy
35.56%
Ochrona zdrowia
0.00%
Paliwowy
8.98%
Przemysłowy
6.46%
Surowcowy
5.08%
Technologiczny
14.30%
Telekomunikacja
0.90%
Usługi
15.53%
Użyteczności publicznej
1.54%
Struktura walutowa
PLN
84.48%
EUR
9.41%
RUB
2.54%
USD
2.49%
HUF
0.56%
INNE
0.52%
Alokacja geograficzna
POLSKA
86.44%
INNE
13.56%
TOP 10
WZ0528
9.49%
WZ0524
9.09%
IZ0823
5.02%
WS0428
3.90%
PS0424
3.90%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
3.73%
CD Projekt SA
3.62%
DS1029
3.27%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
2.67%
WAR1025
2.51%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 28.06.2019r.
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 września 1995 r.
Min. pierwsza wpłata:
100 zł
Opłata manipulacyjna:
5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
3,2%
Benchmark:
50% WIG, 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
Zarządzający:
Robert Burdach, Adam Szymko
Wartość aktywów netto:
281.94 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
339.47 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
UniKorona Zrównoważony 3,32% 2,16% 5,10% 1,51% 18,68% 11,97% 62,04%
Stopa odniesienia (%) 2,81% 1,12% 5,97% 3,06% 21,84% 17,38% 83,43%
Różnica 0,51% 1,04% -0,87% -1,55% -3,16% -5,41% -21,39%

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-06-28)