W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące
Subfundusz obligacji
Dane na dzień
UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące
W skrócie

UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące to subfundusz dłużny, którego aktywa lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużnie emitentów z krajów rozwijających się (np.. Indei, Korea Południowa, Chiny, Malezja, Indonezja, Brazylia, Meksyk, Chiny) oraz z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz w instrumenty pochodne. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad doboru lokat do portfela subfunduszu oraz ich wysoką zmiennością w portfelu. Dobór lokat do portfela subfunduszu następuje głównie w oparciu o bieżącą ocenę i prognozy rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Dla kogo?

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w dochodzie z obligacji z krajów rozwijających się;
  • chcą uczestniczyć we wzroście wartości lokat i dochodzie odsetkowym papierów dłużnych emitentów skarbowych;
  • mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny;
  • chcą redukować ryzyko poprzez dywersyfikację geograficzną;
  • chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności;
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.
Dla kogo nie...

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • oczekują gwarancji kapitału;
  • mają horyzont inwestycyjny krótszy niż 2 lata.
Jakie ryzyko?
4
Umiarkowane
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (33.80 %)
Bony i obligacje rządowe (65.92 %)
Instrumenty pochodne (0.28 %)
Jaki horyzont?
2 lata
Jakie ryzyko?
4
Umiarkowane
Jaki horyzont?
2 lata
Struktura walutowa
USD
41.34%
PLN
40.90%
MXN
10.02%
RUB
7.74%
Alokacja geograficzna
POLSKA
40.90%
STANY ZJEDNOCZONE
33.89%
MEKSYK
10.02%
ROSJA
7.74%
PERU
5.25%
INNE
2.20%
TOP 10
WZ0528
18.60%
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
12.11%
ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF
11.54%
DS0726
10.77%
DS1029
8.37%
VanEck Vectors J.P Morgan EM Local Currency Bond ETF
7.62%
RUB0227
7.14%
PER1133
4.84%
MXN0627
4.65%
MXN1219
4.60%
* Dane na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 28.06.2019r.
Warunki techniczne
Typ subfunduszu:
subfundusz obligacji
Data dostosowania struktury portfela:
26 stycznia 2018 r.
Min. pierwsza wpłata:
dla osób prawnych: 100 000 PLN; dla osób fizycznych: równowartość 40 000 euro
Min. kolejna wpłata:
100 PLN
Maks. opłata manipulacyjna:
5%
Maks. opłata za zarządzanie:
3,5%
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie:
2%
Zarządzający:
Adam Szymko
Numer rachunku bankowego:
PL30188000090000001301522000
Wartość aktywów netto:
4.47 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
104.01 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1m 3m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące 5,58% 5,77% 6,95% - - - -

Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-06-28)